Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Hâlihazırda bir doçent, dördü yardımcı doçent ve ikisi araştırma görevlisi olmak üzere toplam yedi öğretim görevlisinin görev yaptığı Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre toplam 50 öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Günümüzde teknolojik alanda meydana gelen radikal değişiklikler ve bu değişikliklerin tetiklediği küreselleşme, geleneksel iş çevresini, iş yapma usul ve yöntemlerini derinden etkilemiş ve iş yaşamında farklı bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, küreselleşmeyle birlikte adeta ülkeler arası coğrafi ve ekonomik sınırlar ortadan kalkmış, dünya tek bir pazar haline gelmiştir. Böylesi bir gelişme, ticaretin kapsam ve niteliğini etkilemiş, ticaret yerel düzeyden çıkarak küresel ölçekte yerine getirilen bir iş haline dönüşmüştür. Küresel ticaret, işletmelerin o güne kadar karşı karşıya olmadıkları yeni riskleri, belirsizlikleri ve sofistike sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmek adına tedarik ve üretim noktalarını dünya üzerindeki farklı lokasyonlara konumlandırmaları ve yine hizmet edilen pazarların farklı coğrafyalarda yer alıyor olması, işletmelerin tedarik ve dağıtım konularında üstesinden gelmeleri gereken, yüksek maliyetli, karmaşık ve çözümü uzmanlık gerektiren lojistik problemlerin doğmasına neden olmuştur.
Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin temel koşullarından biri olan güçlü bir lojistik sektörünün varlığı, ülkelerin ekonomik gelişmişlik ve kalkınmaları için kritik konulardan biri haline gelmiştir. Gerek uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında üstlenmiş olduğu rol, gerek işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için kullanabilecekleri bir araç olması ve gerekse de emek yoğun bir sektör olması dolayısıyla Türkiye gibi genç ve istihdam edilmeyi bekleyen nüfusun yüksek olduğu ülkeler için bir istihdam kapısı yaratması, lojistiğin önemini arttıran temel nedenler arasında yer almaktadır. Günümüzde, her ne kadar üzerinde henüz ortak bir fikir birliğine varılmamış olsa da, “rekabet işletmelerin sahip oldukları tedarik zincirleri ve lojistik ağları temelinde yaşanmaya başlamıştır” söyleminin pek çok araştırmacı ve işadamı tarafından sıkça dillendirilmeye başlandığı görülmektedir. Tüm bu gelişmeler uluslararası ticaretin ve bu bağlamda lojistiğin artan önemine ve neden lojistiğin geleceğin sektörlerinden biri olarak kabul edildiğine ilişkin de bazı ipuçları vermektedir.
Yukarıda bahsedilen öneme binaen, bölümümüzün temel amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksinimlerine yanıt verebilecek, kamu ve özel sektörde uluslararası ticaret ve lojistik konularında uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, teori kadar uygulamaya hakim, bunun yanı sıra denetim alanında da yeterli bilgi birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve nitelikli uzman elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik konuları başta olmak üzere işletme, iktisat, finans, vergi, matematik, istatistik, sayısal yöntemler, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve pazarlama alanlarındaki uygulamalar konusunda temel bilgileri ve son gelişmeleri aktaracak; öğrencilere muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandıracak ve bu yolla doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmesine imkân verecek bir öğretim programı hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilerin mesleki ilişkilerini iyi derecede sürdürülebilecekleri en az bir yabancı dile hâkim olmaları amacıyla, eğitim öğretim yılları içerisinde verilecek temel yabancı dil ve mesleki yabancı dersleriyle öğrencilerimiz dil öğrenimlerini tüm eğitim-öğretim süreleri boyunca devam ettirilebileceklerdir.
Üç tarafı denizlerle çevrili, kuzey-güney, doğu-batı yönlü ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan Türkiye ve Karadeniz Bölgesi’nin en gelişmiş şehri olan Samsun ilinin sahip olduğu ticaret hacmi, potansiyeli ve lojistik alt yapısı da dikkate alındığında, bölümümüz gerek uzman işgücünün yetiştirilmesi gerek ortaya koyacağı akademik çalışmalar ve sektöre yönelik hazırlayacağı projelerle ülkemize ve ilimize katkı yapmayı, uluslararası ticaret ve lojistik konularında rakipsiz tek bölüm olmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerine başlamıştır.